Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Начално училище - Обучение


ЧСОУ „Дрита” е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски”.

Обучението в “ДРИТА” се осъществява на три нива:
» Задължителен общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН;
» Надграждане над необходимия минимум знания и създаване на условия за прилагането им в различни ситуации (стандарт на “Дрита”);
» Съобразяване с индивидуалните интереси и способности на учениците.

Работата е структурирана така, че да отговаря на следните изисквания:
» конкурентно обучение;
» високи критерии при контрол и оценка;
» разнообразни техники и методи на преподаване, използване на новите технологии в час – JUMPIDO, ENVISION;
» тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
» задължително усвояване на учебния минимум (при успех под 4,50 ученикът минава на индивидуална работа до преодоляване на проблема);
» директорски тестове в края на срока и годината;
» индивидуална работа с изявени ученици;
» външно оценяване;
» индивидуална и екипна работа по учебни проекти (поне два пъти в годината);
» използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;
» осигуряване на възможност за общуване и взаимодействие с връстници и учители.

Чуждоезиковото обучение е гордост и приоритет в учебната програма на “Дрита”. Основен чужд език от детската градина до 12 клас е английският. В края на всяка учебна година учениците се явяват на тест по английски език към Anglia Examination Syndicate, Chichester College, Великобритания.

В “Дрита” работи стройна система за връзка с родителите (индивидуални и общи срещи, електронен дневник, редовна писмена информация, постоянен контакт). Ръководени от общите ни цели, градим своите коректни взаимоотношения.

Възпитателното въздействие се осъществява благодарение на Вътрешно - училищната система за възпитание. С помощта на ясно формулирани и обосновани права, задължения, привилегии и санкции се формират мотивация и умения за самоконтрол, както и адекватно социално поведение на учениците в и извън училище.

Хорариум на основните учебни предмети

Предмет

І клас
часове на седмица

ІІ клас
часове на седмица

ІІІ клас часове на седмица

ІV клас
часове на седмица

Български език

11

11

11

12

Математика

7

7

7

7

Английски език

15

15

12

10

Човекът и обществото

Роден край
2

Околен свят  2

3

3

Човекът и природата

-

-

2

3

Музика

2

2

2

2

Изобразително изкуство

2

2

2

2

Информационни технологии

1

1

1

1

Физическо възпитание

2

2

2

2

Ателие

4

4

4

4

Плуване

2

2

2

2

Съвет/модул

2

2

2

2

*с включени самоподготовки

Всеки ученик на „Дрита” се включва и в една дейност по избор извън задължителния учебен план. Избираемите дейности са в рамките на 4 учебни часа седмично и могат да се сменят всеки срок.

Осигурен е всекидневен медицински контрол и консултации с психолог и логопед, собствена кухня и транспорт от врата до врата. Всичко това допринася за сигурността и спокойствието на нашите деца.
Частно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.