Частно средно общообразователно училище Дрита!

Частно училище и детска градина
Алумни клуб

Нашите проекти


Проект: "Ценностите - съкровище и предизвикателство за европейската младеж" 1.09.2014 - 31.08.2016, Програма „Еразъм + ”, Ключова дейност „Партньорства” в сектор училищно образование


Партньори:
» Stadtteilschule Arheilgen, Дармщат, Германия - координатор
» Scoala Primara Hansel und Gretel, Ласи, Румъния
» Huseyin Ozer Merzeci Ortaokulu, Мерсин, Турция
» Zakladni skola Tomase Garrigua Masaryka, Бланско, Чехия
» ЧСОУ "ДРИТА", София, България

Обосновка:
Ценностите дават опора и помагат на хората да откриват своя път в живота. Те ни направляват и ориентират в трудни ситуации. Променената обществена ситуация доведе то това, че ценностите вече не се усвояват само в семейството. Налага се все по-активната позиция на детските градини и училищата в тази посока. Средата там е все по мултукултурна, благодарение на миграцията на хора и семейства. Многообразието е нещо позитивно и не би трябвало да води до конфликти. Именно затова нашите ученици трябва да познават и прилагат общите европейски ценности, които всички споделяме.

Подмяната на традиционните ценности е причина за множество проблеми в училище: намаляване на постиженията, липса на усещане за общност, ниско ниво на отговорност. Много деца не следват правила, липсва им толерантност и уважение към другите и тяхната собственост, трудно приемат различната гледна точка. Това от своя страна би могло да доведе до преждевременно напускане на училище, без да е придобита адекватна квалификация.

Искаме нашите деца да придобият определени нагласи, които ще им помогнат да водят активен, удовлетворяващ живот като европейски граждани. Искаме да им дадем увереността да подхождат към другите отворено и с уважение. Искаме да не приемат собствените си възгледи за единствено правилните.

Тема на първи срок: СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА
Тема на втори срок: ЖЕЛАНИЕТО ДА ПОЛАГАМ УСИЛИЯ
Тема на трети срок: ДЕМОНСТРИРАМЕ ПРИЗНАТЕЛНОСТ И УВАЖЕНИЕ
Тема на четвъртък срок: ДЕЙСТВАМЕ ОТГОВОРНО
Проектът е финализиран успешно!


Проект: „CO2 Awareness Raising: from Footprint to Tiptoe - from Elephant to Mouse“ 2011-1-DE3-COM06-18915 6, Програма "Учене през целия живот", КОМЕНСКИ, Многостранни училищни партньорства


Девет партньорски училища от България, Германия, Италия, Румъния, Испания, Швеция, Чехия и Турция работихме заедно. Някои вече се познавахме, когато проектът стартира. Скоро осъзнахме, че добре си пасваме, въпреки големите различия във възраст, професионален опит, познания по английски език и темперамент. Работихме заедно, с фокус върху резултатите и целите. Целта ни беше да помогнем на своите ученици да осъзнаят индивидуалния си принос към отделянето на СО2 и ефекта от това. Искахме да ги мотивираме да пестят енергия и да допринасят за редуцирането на CO2.

Децата и младите хора са ключът към дългосрочните промени в поведението и затова учениците от начална и прогимназиална степен бяха наша основна целева група. Бяхме разделили работата по проекта на не прекалено обширни задачи, завършващи с прецизен резултат, който да бъде представен. Така успяхме да включим в работата по проекта и деца от детската градина до гимназиален етап, с техните различни способности. За нас беше важно те да творят и да могат да допринасят със своите идеи към проекта. Искахме също нашите училища за „преживеят“ Европа – учениците, родителите и учителите да осъзнаят шансовете, които ни се предоставят като работим заедно с хора от други европейски държави.

Има няколко резултати, които ще бъдат ефективни и след края на проекта. Избрахме еко-посланници, които ще следят за разумното използване на енергийните ресурси в нашите училища. Интернет сайтът на проекта www.co2awareness.eu дава информация за нашето партньорство, за работата по проекта, позволява всеки посетител да изчисли своя екологичен отпечатък чрез въпросник на английски език или на езиците на всички партньори, дава идеи за пестене на енергия и планиране на уроци. Правата за ползване на домейна са предплатени за пет години. По време на всяка работна среща засаждахме и по едно дърво в двора на училището домакин и поставяхме табела с логото на проекта. Те ще бъдат дълговечeн спомен за нашето сътрудничество. На срещите учениците се срещаха със свои връстници, а учителите – с колеги от другите страни. Беше невероятен опит да бъдеш приемно семейство и родителите съветваха други родители да влязат в тази роля следващия път. Наблюдавахме прогреса и оценявахме работата по проекта с въпросници, които създадохме заедно и по време на работните ни срещи. По време на финалната среща обсъждахме конкретни идеи за следващ общ проект. Двете проектни години минаха толкова бързо.

Работихме и върху допълнителни дейности. Те са привнесена полза от нашия проект: Коменски Харлем Шейк (публикуван на Youtube ), панелна дискусия за училищата и учителите в Европа, участие в състезания, инициативи за почистване.

И сега, когато се произнесат думите „Коменски“ или „европейски училищен проект“ , много ученици, родители и учители импулсивно реагират с усмивка – хубави спомени са свързани с тези думи.

Програмата Коменски е вирус и директният контакт е често много заразителен.

www.co2awareness.eu
Проектът е финализиран.


Проект “Преимуществата на свободния избор” №122/17.06.2008, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”


Основна цел на проекта:
Създаване на условия за развитие на потенциала на децата и младежите, чрез предоставяне на богат избор от допълнителни развиващи дейности в сферата на изкуствата, спорта и личностното развитие, даващи смисъл на свободното от училищни занимания време.

Специфични цели:
» Разширяване и обогатяване на палитрата от извънучилищни дейности, предлагани в ЧСОУ “Дрита”.
» Увеличаване на възможностите за откриване и развитие на талантите и силните страни на всяко дете и младеж.
» Осигуряване на възможности за пълноценна и положителна личностна изява на бенефициентите.

Проектът е финализиран.


Проект “Различни училища - общи проблеми”

Координатор - Základní škola T.G.M. Blansko, Чехия

Партньори
» Rotebergs skola, Швеция;
» Instituto Tecnico Industriale E. Fermi, Италия
» Stadtteilschule Arheilgen, Германия /независим партньор/
» ЧСОУ “Дрита”, България

Проектът е носител на знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси и МОМН.

Резултати:
» Подобрена преподавателска практика, мотивация и удовлетвореност.
» Повишена мотивация, самочувствие и бъдещи очаквания на учениците.
» Подобрен обществен имидж на училищната институция.
» Подобрена учебна програма.
» Повишено задоволство у родителите от резултатите на техните деца, включването им във възпитателно-образователния процес.
» Подпомагане на деца с различни обучителни възможности.
» Повишен интерес към многокултурното сътрудничество.
» Налагане на обучението като дейност през целия човешки живот.

Проектът е финализиран.


Проект “Всички сме различни, всички си приличаме”


Координатор - ЧСОУ "Дрита"

Партньори - училища от Дания и Испания.

Проектът е носител на знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси и МОМН.

В този проект изследвахме националната география, история, изкуства, занаяти и фолклор, както и начините на живот и развлечения на децата от партньорските училища, любимите им спортове и музика, планове за бъдещето и мечти. Резултати - книга на 4 езика, представяща историята, географията, изкуството и съвременния живот в страните партньорки; видеокасета с традиционни песни, танци и любими детски игри от партньорските страни; детска интернет страница с актуална информация от училищния живот на партньорите.

Проектът е финализиран.


Проект “Нашето училище - неговата екологична и социална среда и как тя се различава от останалите”


Координатор - St. Brigid`s school, Ирландия

Партньори - училища от Уелс, Италия и България.

От ЧСОУ "Дрита" участват деца от детската градина до 3 клас

В този проект изследваме нашата екологична и социална среда, търсим заедно пътища за запазване чистотата на Земята. Във връзка с проектната работа през април 2002 г. ученици на "Дрита" участваха в почистването на скалния феномен "Чудните мостове" /Ер кюприя/ с прилежащите каньони.

Проектът е финализиран.


Проект “Нека доближим нашите традиции до знанията на съвременния живот”


Координатор - Gesubsidieerde Vrige Bsisschool, Белгия.

Партньори - училища от Италия и България.

От ЧСОУ "Дрита" участват деца от детската градина до 3 клас

Работата по този проект е насочена главно към обмен на културна информация, чрез използването на съвременни информационни технологии и методи на комуникация. Резултати - многобройни ученически проекти, представящи България, нейната култура, история, традиции и природа.

Проектът е финализиран.


Проект “Европа - наш дом”


Координатор - CEIP Angustias, Испания.

Партньори - училища от Италия, Великобритания, Франция и България.С

От ЧСОУ "Дрита" участват деца от 4 до 8 клас

Резултати:
Детска книга с фантастични приказки, посветени на европейските ценности, издадена на 6 езика; компакт диск, представящ модел на идеалния европейски град, разработен съвместно от децата от партньорските училища.

Проектът е финализиран.


Частно училище и детска градина Дрита ©2010-2011. Всички права запазени.