home-banner
home-banner-title

Спортен Клуб

2017-07-19 13:12:18


 

Спортен клуб „Дрита” е неразделна част от философията, целите и уникалния стандарт на Частно училище и детска градина ДРИТА. Часовете по физическо възпитание, извънкласните занимания със спорт и спортно-състезателната дейност са взаимно свързани и имат общите цели и задачи, като:

  • популяризиране и развитие на масовия спорт, като предпоставка за активна двигателна дейност и укрепване здравето и жизнеспособността на децата и учениците;

  • съдействие за превръщането на физическите упражнения и спорт в начин на живот;

  • стремеж към спортно усъвършенстване, подкрепа развитието на дисциплина, чувство за отговорност, екипност, трудолюбие, спазване на морала и етиката, борба срещу отрицателните явления в спорта.

От 2009 г., СК “Дрита” е член на Българска асоциация спорт за учащи.

СКИ–АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

От 2009 г. СК  “Дрита” е член на Бъларска федерация по ски.
Обучителни и тренировъчни програми  – провеждат се на две нива:

 

школа