home-banner
home-banner-title

Обучение


В гимназиалната степен на ЧСEУ "Дрита" се работи по уникален учебен план с възможност за избор между следните профили:

Профил „Чуждоезиков” с профилиращи предмети:
Английски език 
Втори чужд език 
Български език и литература

Учениците от този профил полагат изпит по английски език към Anglia Examination Syndicate - ниво  Proficiency. Дипломата е международно призната и дава право за продължаване на образованието и работа в англоезична среда. 

Профил „Хуманитарен” с профилиращи предмети: 
Български език и литература
Философски цикъл
Английска литература
История

Профил „Биология и химия” с профилиращи предмети: 
Биология 
Химия 
Български език 
Информационни технологии 

Профил „Математика и физика” с профилиращи предмети: 
Математика 
Физика 
Български език и литература
Информационни технологии
*Профил стартира при група от 6 ученици.

Работата е структурирана така, че да отговаря на следните изисквания:
» високи критерии при контрол и оценка;
» разнообразни техники и методи на преподаване;
» тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
» билингвално обучение по определени учебни предмети;;
» задължително усвояване на учебния минимум; при успех под мн. добър 4. 50 ученикът няма право да продължи обучението си в “Дрита”;
» директорски тестове в края на срока и годината;
» индивидуална работа с изявени ученици;
» професионално ориентиране;
» индивидуална и екипна работа по учебни проекти и изследвания (поне два пъти в годината);
» работа по международни образователни проекти;
» използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците - интерактивна дъска във всяка класна стая, виртуални класни стаи;
» осигуряване на възможност за личностно развитие, общуване и взаимодействие с връстници и учители, успешна реализация на потенциала на всеки ученик.

В “Дрита” работи стройна система за връзка с родителите /индивидуални и общи срещи, електронен дневник, редовна писмена информация, постоянен контакт/. Ръководени от общите ни цели, градим своите коректни взаимоотношения.