home-banner

Иновативно училище


Основна цел на нашето училище е учениците да успяват. В динамичната училищна среда обаче те често се разделят на „успешни“ и „със затруднения“. Етикетизирането затруднява децата да променят своя статус. Това занижава мотивацията за учене и се отразява на цялостното развитие през училищните години. Същевременно научните и културните източници изобилстват от данни за неуспяващи ученици, станали успешни хора. Причините за това са много, но е факт, че ако образователните модели не отчитат индивидуалните ресурси на подрастващите, рискът от училищна демотивация, неуспех и отпадане, е висок.

 

Като вземат за основа теорията на Гарднър, учителите могат да предоставят нови възможности за учене и развитие, да предложат нов, личностно насочен и по – широк като приложение и гъвкавост инструментариум за разгръщане на уменията за креативност и новаторство, за мотивация и разбиране на учебния материал. Основната цел на учителите става включването на всички ученици в разбирането и прилагането на учебния материал въз основа на активиране на водещите типове интелект в процеса на обучение. Класната стая се превръща в място за експериментиране, за позитивни учебни преживявания и автономно учене. Така в учебния процес се развиват същевременно нови комуникативни и поведенчески стратегии при взаимодействието ученик – ученик и ученик – учител.

 

Успешните модели на училища, използващи теорията на Гарднър, ни кара да вярваме, че предлаганата от нас иновация ще доведе до положителни резултати за ученици, учители и родители. Описани са многобройни случаи на ученици, които не успяват да постигнат желаните учебни резултати, като резултатът е безпокойство и дори фобии. Трудностите се дължат не само на незадоволителното познание, но и на неспособността да се пренася знание, за успешно справяне в различни ситуации.  Учителите са тези, които чрез нови обучителни дейности и процедури съумяват да се справят с този феномен, предлагайки нова, богата, предизвикателна, неформална, продуктивна учебна среда, провокираща активната позиция на обучаемите (Bednar, Coughlin, Evans, Sievers, 2002).