home-banner
home-banner-title

Обучение


Прогимназия - Обучение


ЧСEУ „Дрита” е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски”.

Обучението в “ДРИТА” се осъществява на три нива:
» Задължителен общообразователен минимум, залегнал в програмата на МОН; 
» Надграждане над необходимия минимум знания и създаване на условия за прилагането им в различни ситуации; 
» Съобразяване с индивидуалните интереси и способности на учениците.

Работата е структурирана така, че да отговаря на следните изисквания:
» конкурентно обучение;
» високи критерии при контрол и оценка;
» разнообразни иновативни техники и методи на преподаване;
» тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
» задължително усвояване на учебния минимум (при успех под 4,50 ученикът минава на индивидуална работа до преодоляване на проблема);
» директорски тестове в края на срока и годината;
» индивидуална работа с изявени ученици;
» тест за преминаване в 5 и 8 клас;
» външно оценяване;
» индивидуална и екипна работа по учебни проекти (поне два пъти в годината);
» работа по международни образователни проекти;
» използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците - интерактивна дъска във всяка класна стая, виртуални класни стаи;
» осигуряване на възможност за общуване и взаимодействие с връстници и учители, "шефство" с класове от начална степен, система "Връстници обучават връстници" .

Чуждоезиковото обучение е гордост и приоритет в учебната програма на “Дрита”. Основен чужд език от детската градина до 12 клас е английският. От 5 клас учениците изучават и втори чужд език, като могат да избират между немски и испански език. Изучаването на чуждия език цели достигане на висока комуникативна и езикова компетентност, позволяващи свободно изразяване, споделяне на идеи и дискусии на съответния чужд език.

В края на всяка учебна година учениците се явяват на тест по английски език към Anglia Examination Syndicate, Chichester College, Великобритания. Покриването на последното ниво - Proficiency, дава право на обучение във всички английски колежи и университети и работа в англоезична среда.

В “Дрита” работи стройна система за връзка с родителите /индивидуални и общи срещи, електронен дневник, редовна писмена информация, постоянен контакт/. Ръководени от общите ни цели, градим своите коректни взаимоотношения.

Възпитателното въздействие се осъществява благодарение на Вътрешно-училищната система за възпитание. С помощта на ясно формулирани и обосновани права, задължения, привилегии и санкции се формират мотивация и умения за самоконтрол, както и адекватно социално поведение на учениците в и извън училище.
 

Хорариум на основните учебни предмети

Предмет

V клас

VІ клас

VІІ клас

Български език

5 часа седм.

5 часа седм.

5 +2 часа седм.

Математика

5 часа седм.

5 часа седм.

5 +2 часа седм.

Английски език

6 часа седм.

6 часа седм.

6 часа седм.

Втори чужд език

5 часа седм.

4 часа седм.

2 часа седм.

История

2 часа седм.

2 часа седм.

2 часа седм.

Човекът и природата

2.5 часа седм.

2.5 часа седм.

-

Физика и астрономия

-

-

2 часа седм.

Химия и опазване на околната среда

 

 

2 часа седм.

География и икономика

1.5 часа седм.

1.5 часа седм.

2 часа седм.

Биология и здравно образование

 

 

1,5 часа седм.

Музика

2 часа седм.

2 часа седм.

1.5 часа седм.

Изобразително изкуство

2 часа седм.

2 часа седм.

1.5 часа седм.

ИТ

1 час седм.

1 час седм.

1 час седм.

Технологии и предприемачество 1,5 часа седм. 1,5 часа седм. 1 час седм.

Физическо възпитание

2,5+1 часа седм.

2,5+1 часа седм.

2+1 часа седм.

Ателие

2 часа седм.

2 часа седм.

 

Съвет/час на класа

1 час седм.

1 час седм.

1 час седм.

Модул за личностно развитие 1 час седм. 1 час седм. 1 час седм.Всеки понеделник следобяд се предлагат допълнителни занимания по български език и математика за учениците от 7-те класове.

Всяка сряда следобяд има възможност за допълнителни занимания - Арт клуб, Вокална група, математически клуб и др.

Всеки петък следобяд има допълнителен час по спорт - плуване, хокей на трева, футбол, зумба.Осигурен е всекидневен медицински контрол, консултации с психолог и логопед, редовни следобедни консултации по основните учебни предмети, собствена кухня и транспорт от врата до врата. Всичко това допринася за сигурността, спокойствието и успеваемостта на нашите ученици.